कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।


प्रस्तुत  विषयमा  कोभिड–१९ का कारण भौतिक रुपमा स्थगन भएका पठन–पाठन कार्यक्रमहरु मिति २०७८।१०।२४ गते देखि स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरु अपनाई  कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सबै कक्षाहरु संचालन गरिने छ । साथै कक्षा प्ले  ग्रुप देखि ५ सम्मका कक्षाहरु अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि अनलाईन माध्यमबाटै संचालन गरिने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा  कर्मचारीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।                                                                         प्रधानाध्यापकLibrary

Most Recent Resources

Lion and the Princess

-by Author

this is the fantazie stroy to be told that is made for fun.

View
Corona Update

-by Corporation

If you don't provide the leading slash, then the path will be generated relative to the current page that is being processed

View
Book demolish

-by Corporation

If you dont provide all the needed information for the required book it cannot nbe publish or relate in any way.

View
Testing Percent1

-by Corporation

this is to test the short description form to get upto where it can get

View

Most Popular Resources

Corona Update

-by Corporation

If you don't provide the leading slash, then the path will be generated relative to the current page that is being processed

View
test

-by Corporation


View
test

-by Corporation

this is the test

View
Lion and the Princess

-by Author

this is the fantazie stroy to be told that is made for fun.

View

Resources

Lion and the Princess

-by Author

this is the fantazie stroy to be told that is made for fun.

View